Algemene voorwaarden

  1. Algemeen
   Prikkelkids is opgericht voor kinderen en hun ouders door Chantal Vinke, gevestigd in Terneuzen en ingeschreven onder nummer 69067325 bij de Kamer van Koophandel.

  2. Verhindering
   Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.

  3. Tarieven
   Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website of na te vragen bij Prikkelkids. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar.
  4. Betalingsvoorwaarden
   Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich de betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL86ABNA0248291270  t.a.v Prikkelkids

   Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Prikkelkids een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 10 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Prikkelkids gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

   Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Prikkelkids zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

   Bij betalingsachterstand is Prikkelkids gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

  5. Aansprakelijkheid
   Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Prikkelkids u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Prikkelkids biedt geen vervanging voor een medische behandeling.

   Prikkelkids sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Prikkelkids.

  6. Vertrouwelijkheid
   Prikkelkids verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

  7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
   Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

   Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Prikkelkids kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  8. Verslag 
   Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag voor derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Prikkelkids zelf gemaakt. De kosten hiervoor zijn op te vragen bij Prikkelkids.

  9.  Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
   Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Prikkelkids www.prikkelkids.nl Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

  10. Eigendom
   De teksten en foto’s op deze site zijn eigendom van Prikkelkids en mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden voor andere doeleinden.

  11. Klachten

   Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van beroepsorganisatie Adiona.

   Wordt de overeenkomst met Prikkelkids vanuit de gemeente gefinancierd, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een PGB, dan richt u zich bij klachten tot Klachtenportaal Zorg waarbij Prikkelkids is aangesloten.

   

   

 • Contact

  Neem gerust eens contact met mij op.
  telefonisch of per mail.

  06-42676203