Privacyverklaring

 • Privacyverklaring Prikkelkids

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Prikkelkids, gevestigd te Terneuzen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69067325 In deze privacyverklaring leest u welke gegevens er van u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Dit privacybeleid is ingegaan op 25 mei 2018 en kan ten alle tijden door Prikkelkids worden herzien.

  Persoonsgegevens

  Doel van verwerking

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

  Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

  Beveiliging

   

  We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

  Persoonsgegevens die in fysiek vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

  Verwerken persoonsgegevens

   

  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten

  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

  Deze gegevens worden digitaal en schriftelijk opgeslagen. Om u goed op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen in de opdracht die u aan ons hebt verstrekt, versturen wij u per e-mail, gedurende de looptijd van de opdracht, meerdere malen een logboek waarin persoonlijke gegevens zijn verwerkt.

  Webhosting

  Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van Presa Media. Presa Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Deze partij heeft geen toegang tot onze mailbox.Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u, indien van toepassing, uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert. Op de website is een SLL beveiliging van toepassing.

  Social Media

  Prikkelkids maakt gebruikt van Facebook met als doel inzicht geven in de activiteiten die plaatsvinden in de praktijk. Prikkelkids zal geen foto’s plaatsen op Facebook waarbij de client herkenbaar in beeld is. Zonder toestemming van de opdrachtgever zullen wij nooit berichten of foto’s plaatsen die gerelateerd zijn aan uw opdracht.

  Boekhouding

  Voor ondersteuning bij de boekhouding van Prikkelkids maken wij gebruik van diensten van Financieel Bureau Chris de Vries Advies. Wij delen zo min mogelijk persoonsgevens. Chris de Vries Advies is verplicht tot geheimhouding en uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan overeengekomen in de verwerkersovereenkomst met Prikkelkids.

  Appcontact

  Wij gebruiken uw telefoongegevens om tijdens de looptijd van een traject met u in contact te kunnen treden en u op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van uw opdracht. Daarnaast worden telefoongegevens gebruikt voor het maken van afspraken. Na afronding van het traject worden telefoongegevens en de inhoud van de apphistorie binnen twee jaar  verwijderd, of eerder op uw verzoek.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  Rechten betrokkene

  Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op
  inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

  Contactgegevens

  Prikkelkids

  Maassingel 12

  4535 HD Terneuzen

  T (0)642676203

  E chantal@prikkelkids.nl

  Contactpersoon

  C. Vinke

  ©2018